Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JOKRI

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 

Alle contracten die tot stand komen tussen JOKRI en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van JOKRI  worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden

1.2

 Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van JOKRI. 

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1

De door JOKRI gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven door JOKRI. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

2.2 

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan JOKRI. 

2.3

Indien de klant bestellingen telefonisch of mondeling plaatst, geldt de overeenkomst als gesloten wanneer de klant van JOKRI een opdrachtbevestiging ontvangt en geen bezwaar aantekent binnen de 2 werkdagen.

De door JOKRI overgemaakte opdrachtbevestiging bevat de volledige overeenkomst tussen partijen.

2.4

De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 85,00 EUR excl. BTW/uur per begonnen werkuur en aan de Bruto kostprijs van de gebruikte materialen. Verplaatsingskosten worden aangerekend aan 2,80 EUR/excl. BTW per afgelegde kilometer. 

2.5

In zoverre omwille van redenen buiten de wil van JOKRI om (prijsstijgingen grondstoffen, prijsstijgingen leveranciers, onvoorziene stijgingen loon aangestelde,  …) de offerteprijs door JOKRI verhoogd dient te worden, dan zal JOKRI de klant hiervan binnen een redelijke termijn verwittigen. 

In zoverre de klant niet akkoord is met deze prijsstijging, dan heeft deze het recht de opdracht te annuleren, dan wel – in voorkomend geval -  de werken stop te zetten, waarbij de prestaties die reeds door JOKRI verricht werden, conform de goedgekeurde offerte afgerekend zullen worden alsof het een afzonderlijk contract betreft. 

2.6

Interventies die door JOKRI uitgevoerd worden en niet vallen onder de garantieplicht van JOKRI conform artikel 5, vallen onder toepassing van artikel 2.4. van voorliggende algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Opslag van klantgegevens

3.1

Met betrekking tot de eventuele persoonsgegevens van de Klant die door JOKRI verzameld worden, geeft de Klant expliciet haar toestemming om deze persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.

De persoonsgegevens die JOKRI verwerkt kunnen, niet limitatief, navolgende identificatiefactoren omvatten : naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nummerplaat. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan JOKRI worden toevertrouwd en dit met het uitsluitend oogmerk tot het verlenen van administratieve ondersteuning in de meest ruime zin van het woord. De data worden exclusief en alleen binnen het aspect van de specifieke opdracht verwerkt en bijgehouden.

JOKRI bewaart de persoonsgegevens van de Klant gedurende de looptijd van de opdracht die haar worden toevertrouwd en minstens conform de geldende wettelijke termijnen toepasselijk na afsluiting van de dossiers en einde van het mandaat.  Er zijn derhalve gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.  

JOKRI heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De Klant heeft recht op inzage van haar persoonsgegevens. De Klant kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel laten wijzigen. 

In bepaalde gevallen kan de Klant ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid/veiligheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. 

Indien de Klant een inbreuk vermoedt op de verwerking van zijn persoonsgegevens en JOKRI kan hieromtrent geen uitsluitsel bieden, heeft de Klant steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Artikel 4. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door JOKRI worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

In zoverre toch een bindende termijn wordt overeengekomen tussen de klant en JOKRI en de klant een natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt , geeft een vertraging in hoofde van JOKRI ten gevolge van opzet of zware fout in hoofde van JOKRI, aldus met uitsluiting van gevallen van overmacht en lichte fout in hoofde van JOKRI, aanleiding tot een schadevergoeding waarvan het bedrag bepaald wordt op 1% van de offerteprijs, dit per maand vertraging in hoofde van JOKRI. 

Artikel 5. Garantie

De door JOKRI uitgevoerde en opgeleverde werken van nieuwe materialen, vallen onder garantie bij JOKRI gedurende twee jaren, behoudens afwijking hiervan in de offertes en prijsbestekken van JOKRI. Deze garantie omvat de bijstand van JOKRI, inclusief werkuren. 

Op herstellingen geeft JOKRI een garantie van zes maanden (met uitzondering van herstellingen aan koelgasinstallaties, waarvoor geen garantie geldt). 

In zoverre derde partijen werken uitvoeren aan de door JOKRI geplaatste materialen, vervalt iedere garantie in hoofde van JOKRI, zelfs in zoverre een eventueel schadegeval zich binnen de garantietermijn van twee jaren manifesteert. 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

6.1

De klant dient bij aanvang van de werken en tijdens de gehele duur ervan te voorzien in: 

 • Stromend water;

 • Elektriciteit, m.i.v. stroomtoevoer tot aan de verdeel- of bedieningskast van JOKRI.

 • Permanente toegang tot de zekeringskast;

 • Vrije en vlotte toegang tot de werf;

 • Een plaats om materialen te stockeren;

 • Een correcte bescherming en afdekking van materialen die (makkelijk) beschadigd kunnen geraken, alsook dient de klant de nodige maatregelen te nemen in zoverre er zich makkelijk ontvlambare producten in de nabijheid bevinden van de plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden

 • Een goed werkende WIFI-connectie en alle benodigde wachtwoorden hiervan, dit in zoverre de klant een wifi-koppeling wenst met de materialen die door JOKRI geplaatst worden (in zoverre beschikbaar). Een gebrek aan WIFI-koppeling, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding geven  tot weigering van betaling van de factuur van JOKRI door de klant. 

 • De aanvragen bij de nutsvoorzieningsmaatschappijen. 

 • Verluchting van technische ruimtes conform de toepasselijke regelgeving. 

 • Bijkomend bij grondige renovatie/nieuwbouw

  • Een correcte elektrische voeding aan de te plaatsen toestellen. 

  • Definitieve waterdichtende aanwerking aan dakdoorgangen, schouwen en koelleidingen.

  • Condenswaterafvoerleidingen aan de te plaatsen toestellen.


Indien de aangestelde van JOKRI omwille van de afwezigheid van één of meerdere van de voormelde elementen, genoodzaakt zijn de werken te staken en aldus de werken opnieuw in te plannen, vallen de extra kosten die hiermee gepaard gaan, uitsluitend ten laste van de klant. In concreto zullen de gespendeerde uren en gereden kilometers van JOKRI dan aangerekend worden conform artikel 2.4. van voorliggende algemene voorwaarden. 

6.2

Indien het noodzakelijk is dat JOKRI de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan JOKRI. Wordt deze toelating niet overgemaakt aan JOKRI, dan geldt het vermoeden dat de klant het nodige heeft gedaan om de voormelde toestemming te bekomen, zodat JOKRI op geen enkele manier enige aansprakelijkheid draagt met betrekking tot eventuele geschillen hieromtrent.

6.3

Door aanvaarding van de offerte van JOKRI, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat de materialen (dak, plafonds, muren, …) waarop/waaraan de installatie van JOKRI geplaatst en/of bevestigd moet worden, geschikt zijn om deze installatie te kunnen dragen. Indien JOKRI bij de uitvoering van de werken vaststelt dat de materialen van de klant niet geschikt zijn om de te plaatsen installatie te kunnen dragen en de klant er desondanks voor kiest om JOKRI toch tot plaatsing te laten overgaan, gebeurt deze plaatsing uitsluitend op risico van de klant. JOKRI draagt in zulke gevallen geen enkele aansprakelijkheid indien de materialen van JOKRI en/of de materialen van de klant beschadigd geraken of teniet gaan omwille van de ongeschiktheid van de voormelde materialen van de klant. 

In zoverre er openingen, gaten, voegen, sleuven, … door JOKRI gemaakt dienen te worden in de muren, plafonds, … van de klant, dan vallen de pleister- en schilderwerken die hiermee gepaard gaan, integraal ten laste van de klant. 

Spoorvorming op de terreinen van de klant door vrachtwagen, kraan, hoogtewerker, … wordt in geen geval door JOKRI vergoed. In voorkomend geval dient de klant te voorzien in voldoende beschermingsmaterialen ter preventie van deze spoorvorming. Op vraag van de klant kan dit door JOKRI voorzien worden in overeenstemming met artikel 2.4 van voorliggende algemene voorwaarden. 

6.4

Door aanvaarding van de offerte van JOKRI, bevestigt de klant – in zoverre vereist door de overheid - over de nodige vergunningen en attesten te beschikken m.b.t. de uit te voeren werken zoals weergegeven in de offerte van JOKRI.

Alleszins zal de klant uiterlijk bij aanvang van de werken door JOKRI, een kopie van de vereiste vergunningen en attesten overhandigen aan JOKRI, bij gebreke waaraan JOKRI zijn werkzaamheden niet zal aanvatten. JOKRI is geenszins aansprakelijk voor enige vertraging in uitvoering van de werken ten gevolge hiervan.

Indien JOKRI bij aanvang van de werken vaststelt dat de vereiste vergunningen niet voorhanden zijn en de klant er desondanks voor kiest om JOKRI toch tot uitvoering van de werken te laten overgaan, gebeurt deze uitvoering uitsluitend op risico van de klant. JOKRI draagt in zulke gevallen geen enkele aansprakelijkheid bij tussenkomst van de toezichthoudende overheid en de klant zal JOKRI in voorkomend geval (geldelijk) vrijwaren voor enige boetes en/of afbraak-/herstelwerken die opgelegd worden door de toezichthoudende overheid. 

Artikel 7. Aanvaarding

7.1

De klant zal er steeds voor zorgen dat hij bij de oplevering van de werken aanwezig is en het opleveringsdocument aftekent (desgevallend door een aangestelde) voor ontvangst. JOKRI behoudt zich hierbij het recht voor de werken niet op te leveren, indien het opleveringsdocument niet wordt afgetekend voor ontvangst, waarbij dit geen afbreuk aan het recht van JOKRI om haar slotfactuur op te stellen, dit in afwijking van artikel 10.1 van voorliggende algemene voorwaarden. Bij niet-oplevering van de werken, verleent JOKRI geen garantie aan de klant.

JOKRI geeft bij de oplevering ook de nodige technische toelichting over de werking van de geplaatste materialen.  In zoverre er zich enige schade in hoofde van de klant manifesteert door een verkeerd gebruik van de installatie door de klant als gevolg van het door zijn toedoen niet ontvangen van de nodige uitleg, is JOKRI hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk, zodat eventuele (herstellings)kosten   dienaangaande  integraal aan de klant aangerekend zullen worden door JOKRI conform artikel 2.4.

In zoverre derde partijen na de oplevering van de werken wijzigingen aanbrengen aan de installatie ten gevolge waarvan de installatie niet meer (naar behoren) werkt, dan is JOKRI hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk  en eventuele (herstellings)kosten dienaangaande zullen door JOKRI conform artikel 2.4 aangerekend worden. 

7.2

De klant dient de kwaliteit van de werken naar aanleiding van de oplevering van de werken te inspecteren en eventuele gebreken te melden op het opleveringsdocument. JOKRI verbindt er zich toe om de terecht door de klant geformuleerde opmerkingen, binnen een redelijke termijn die in overleg met de klant bepaald wordt, op te lossen. Bij gebreke aan enige opmerkingen in het opleveringsdocument van JOKRI, worden de opgeleverde werken geacht integraal aanvaard te zijn door de klant.

7.3

Eventuele verborgen gebreken die door de klant vastgesteld worden na oplevering van de werken, dienen binnen een termijn van een maand na vaststelling ervan, gemeld te worden aan JOKRI.  Indien de klant JOKRI niet tijdig op de hoogte stelt, worden de werken geacht aanvaard te zijn geweest door de klant, ook wat betreft deze verborgen gebreken. In ieder geval is de aansprakelijkheid van JOKRI voor verborgen gebreken conform voorliggend artikel 7.3, in de tijd beperkt tot twee jaren na de oplevering van de werken conform artikel 7.1.van voorliggende algemene voorwaarden. Indien de klant weigert  het opleveringsdocument van JOKRI te ondertekenen, begint de termijn van twee jaren te lopen vanaf de datum van de eindfactuur van JOKRI.

Artikel 8. Schade

8.1

Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door JOKRI worden verrekend in regie, indien dit door de klant uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt.

8.2

Indien er tijdens de werken beschadigingen aangebracht worden door de aangestelde van JOKRI, waarbij er aangifte door JOKRI verricht wordt bij haar BA-verzekeraar, kan de klant op geen enkele manier enige factuurbedragen inhouden ter compensatie van deze beschadigingen.

Eventuele schade dient hierbij in ieder geval door de klant binnen de drie werkdagen en alleszins uiterlijk op het opleveringsdocument,  schriftelijk aan JOKRI gemeld te worden, bij gebreke waaraan er geacht wordt geen schade te zijn. 

Artikel 9. Annulering

9.1

In geval van annulering van de bestelling door de klant, zal de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 20% van de totaal verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van JOKRI grotere schade te bewijzen.

Annulering van de overeenkomst door JOKRI geeft de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, recht op een schadevergoeding bepaald overeenkomstig het gemeen recht, dit met een maximum van 20 % op de offerteprijs, behoudens wanneer de klant grotere schade kan bewijzen. 

9.2

Annuleringen dienen per aangetekend schrijven minstens 15 werkdagen voor de levering van de materialen, te worden gemeld aan JOKRI. Annuleringen zijn enkel geldig mits voorafgaande betaling van het bedrag vermeld in punt 9.1., waarbij dit bedrag verrekend kan worden met het reeds door de klant betaalde voorschot.

Bij laattijdige annulering, dan wel in geval van afwezigheid van (tijdige) betaling, zal JOKRI het recht hebben om naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst te eisen, of het verschuldigde bedrag, vermeld in punt 9.1, op te eisen. 

Artikel 10. Factuurprijs en betaling

10.1

Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van JOKRI, betaalt de klant de door hem aan JOKRI verschuldigde bedragen in schijven, waarbij deze schijven als volgt betaald dienen te worden: 

 • 40% bij plaatsen bestelling door klant

 • 60% na plaatsing van de installatie 

 De facturen van JOKRI dienen betaald te worden binnen de vijftien dagen na factuurdatum, tenzij JOKRI hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

10.2

Bij niet(-tijdige) betaling begaat de klant een wanprestatie. 

In zoverre de klant een consument betreft, is deze vanaf veertien dagen na de eerste ingebrekestelling van JOKRI conform artikel XIX.2 WER, een verwijlintrest verschuldigd op de gefactureerde bedragen t.b.v. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Tevens is de klant dan de navolgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: 

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro;

 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro;

 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro;

10.3

In zoverre de klant een onderneming betreft, is bij niet(-tijdige) betaling op elke niet of laattijdig betaalde factuur vanaf de vervaldag een interest verschuldigd conform de wet van 02/08/2022, alleszins minstens een intrest van 10% per jaar. Daarnaast zal dan ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro.

10.4

Bij niet betaling van de factuur behoudt JOKRI het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat in zoverre inmiddels alle achterstallige bedragen aangezuiverd werden.

10.5

De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

10.6

De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen. 

Artikel 11. Overmacht

11.1

Indien JOKRI door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

11.2 

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan JOKRI zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan JOKRI afhankelijk is. 

11.3 

Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft JOKRI bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 

JOKRI zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

Schade aan de voedingswaren ten gevolge van een defect aan een koel- of vriesinstallatie, wordt bijgevolg nooit schadeloos gesteld.

12.2

JOKRI kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid, zowel wanneer zij op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op buitencontractuele basis wordt aangesproken. JOKRI is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig rendementsverlies dan wel  overmatig energieverbruik van de door JOKRI geplaatste installatie.

12.3

In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van JOKRI beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.

12.4

De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van JOKRI of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van JOKRI.

12.5

In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van JOKRI zich tot de door JOKRI gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van JOKRI worden gevraagd. 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van JOKRI tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen. Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf de oplevering van de werken. 

Artikel 14. Subsidies

Indien de klant overheidssubsidies/premies kan verkrijgen met betrekking tot de door JOKRI te plaatsen installatie, is de klant uitsluitend zelf verantwoordelijk om hiertoe de nodige aanvragen in te dienen, alsook deze aanvragen op correcte wijze op te volgen. JOKRI draagt m.b.t het al dan niet verkrijgen van deze subsidies, geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de klant. 

Artikel 15. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van JOKRI, binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan JOKRI, dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

Artikel 16. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van JOKRI gevestigd is, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen JOKRI en de klant is het Belgische recht van toepassing. 

Artikel 18. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan. 

Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x